Verksamhet

 
Bland våra uppdragsgivare återfinns stora och mindre företag och organisationer, såväl börsnoterade som privat, kooperativt, statligt och kommunalt ägda. Våra kunder finns inom flera branscher men vi har särskild erfarenhet av energi-, skog-, fastighets- och finans- och life sciencebranscherna. Kopplat till framförallt dessa spetsbranscher arbetar vi även med löpande uppdrag för riskkapitalbolag. Vår styrka är att vi väl känner både den kultur samt de marknadskrafter och regler som styr verksamheterna i de olika miljöerna samt att vi har ett kraftfullt nätverk.

Vi erbjuder en bred portfölj av tjänster, vilka alltid anpassas efter den enskilda uppdragsgivarens situation, behov och önskemål. Tjänsterna varierar i omfattning och består i allt från avgränsade insatser till löpande kontinuerlig rådgivning under flera år. Exempel på tjänster vi erbjuder är:
 

RÅDGIVNING OCH SECOND OPINION: Rådgivning till enskilda personer eller grupper i särskilda frågor, löpande eller på engångsuppdrag. Vi erbjuder även löpande tjänster som ”boll-plank” och coacher. I alla våra uppdrag ingår rådgivning och rekommendationer utifrån det enskilda resultatet.

ACCESS-PROGRAM: För mer löpande rådgivning har vi tagit fram ett program där uppdragsgivaren har tillgång till en eller flera av våra konsulter för rådgivning i specifika frågor. Innehavare av programmet är berättigad ett visst antal rådgivningstimmar per månad och har alltid tillgång till våra konsulter. Även kontinuerliga marknadsanalyser eller marknadsuppdateringar kan inkluderas i programmet.

KONKURRENTANALYS: Kan t.ex. innefatta en kartläggning av direkta/indirekta konkurrenter på regionala/nationella/internationella marknader samt dess utveckling och affär i förhållande till uppdragsgivaren.

MARKNADSANALYS: Innehåller bl.a. en kundanalys, en konkurrentanalys, benchmarking, marknadsförutsättningar, prisbild samt geografiska förutsättningar.

OMVÄRLDSANALYS: Innehåller bl.a. analyser kring trender på en eller flera marknader samt ekonomisk, demografisk, politisk och teknologisk utveckling inom berörda områden. Kan även innehålla delar av en marknadsanalys.

VERKSAMHETSANALYS: Kan innehålla analys av en eller flera verksamhetsgrenar utifrån t.ex. parametrarna lönsamhet, effektivitet, produktivitet samt kunderbjudande och ägarperspektiv.

ORGANISATIONSANALYS: Innehåller bl.a. en analys av nuvarande organisation baserat på effektivitet, produktivitet och lönsamhet samt framtagandet av optimal organisationsutformning för gällande och framtida marknadssituation.

NULÄGESKARTLÄGGNING: I en nulägeskartläggning genomförs t.ex. en marknads- och/eller omvärldsanalys samtidigt som de interna förutsättningarna och utmaningarna fastställs. Resultatet blir en komplett analys över bolagets situation, möjligheter och utmaningar.

STRATEGI OCH VISIONSUTFORMNING: Innehåller ofta rådgivning och material för att genomföra ett strategiarbete, t.ex. framtagande av strategiska vägval med konsekvenser och förutsättningar, uppföljning och mål.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi på bästa sätt kan hjälpa ditt företag.

« Tillbaka

Kontakta oss

Telefon 031-63 21 30

E-post info@sensa.se

» Fler kontaktuppgifter